Kapsamlı Gümrük Terimleri Sözlüğü
Uluslararası Gümrük Terimleri
GÜMRÜK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fransızca & İngilice & Türkçe

GÜMRÜK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

İNGİLİZCE TÜRKÇE
Declaration for transhipment Aktarma beyanı
To tranship Aktarmak
Packing list Ambalaj listesi
Warehouse Ambar
Bonded warehouse Antrepo
Warehouse receipt Antrepo makbuzu
 Original ship’s commercial, original manifest  Asıl manifesto [CP1]
ATA carnet ATA karnesi
ATR movement certificate ATR dolaşım belgesi
Average Avarya [CP2]
Identical goods Aynı eşya
Favourable tariff treatment Ayrıcalıklı tarife işlemleri
Non-discriminatory customs tariff Ayrımcı olmayan gümrük tarifesi
Inspection of luggage Bagajların kontrolü
Binding tariff information Bağlayıcı tarife bilgisi
Simplified procedure Basitleştirilmiş beyan usulü
Applicant Başvuru sahibi
Verifying the existence and authenticity of documents Belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanması
Declared value Beyan edilen kıymet
Declarant Beyan sahibi[CP3]
Computer system Bilgisayar sistemi[CP4]
Computerized Customs Activities Bilgisayarlı Gümrük etkinlikler (BİLGE)[CP5]
Phytosanitary certificate Bitki sağlık sertifikası
Unloading Boşaltma (tahliye )
Port of unloading Boşaltma limanı
Packing list/certificate of weight Çeki listesi
Exit customs Çıkış gümrüğü
Multilateral agreement Çok yanlı antlaşma, cok taraflı antlaşma
Inward processing Dahilde işleme rejimi
Mode of transport inland Dahili taşıma şekli
Stamp duty Damga vergisi
Exchange Değişim
Goods in the unaltered state Değişmemiş eşya
 Customs maritime zone Deniz gümrük bölgesi
Boarding and search of ships Deniz taşıtların kontrolü
Overseas countries Denizaşırı ülkeler
Detailed declaration Detaylı beyan
Transferable letter of credit Devredilebilir akreditif
Foreign trade policy Dış ticaret politikası
 Direct representation Doğrudan temsil
Bulk cargo Dökme mal (ambalajsız mal )
Indirect representation Dolaylı temsil
Indirect tax Dolaylı vergi
Direct tax Dolaysız vergi
Exchange rate Döviz kuru oranı
World Customs Organisation Dünya Gümrük Örgütü
World Trade Organisation Dünya Ticaret Örgütü
Accompanying document/attached document Ekli belge
Customs regime with economic impact Ekonomik etkili gümrük rejimi
Electronic Data Interchange (EDI) Elektronik veri değişimi[CP6]
Handling Elleçleme[CP7]
Order bill of lading Emre yazılı konşimento
Most-favoured –nation –tariff En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi (en cok kayrılan ülke tarifesi )
Deferred control Ertelenmiş kontrol
 Charges having an effect equivalent to customs duties Eş etkili vergiler
Equivalent goods Eşdeğer eşya
Goods Eşya [CP8]
Description of goods Eşya tanımı
Presentation of goods to customs Eşyanın gümrüğe sunulması[CP9]
Abandonment of goods to customs Eşyanın gümrüğe terk edilmesi
 Placing of goods under a customs procedure Eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması
Placing of goods under customs approved treatment or use Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması [CP10]
Exportation  of goods Eşyanın ihracatı
Destruction of goods Eşyanın imhası
 Importation of goods Eşyanın ithalatı
Examination of goods Eşyanın muayenesi
Release of goods Eşyanın teslimi [CP11]
Commercial description of goods Eşyanın ticari tanımı
Re-exportation of goods Eşyanın yeniden ihracı
EUR1 movement certificate EUR1 dolaşım belgesi
Countervailing duty Fark giderici vergi
Invoice Fatura
Invoice amount Fatura bedeli
To draw up an invoice Fatura düzenlemek
Invoice price Fatura fiyatı
Protection of intellectual and industrial property rights Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
Physical inspection Fiziki muayene[GG12]
Irrevocable letter of credit Gayri kabili rücu akreditif
Temporary export goods Geçici ihracat eşyası
 Temporary admission Geçici ithalat  rejimi
Temporary relief Geçici muafiyet
Traditional supplier Geleneksel ihracatçı (geleneksel satıcı ülke )
General  warehouse Genel antrepo
 Global quota Genel kota
Enlarged customs territory Genişletilmiş gümrük bölgesi
Natural person Gerçek kişi
Returned goods Geri gelen eşya
Drawback system Geri ödeme sistemi [CP13]
Country of first destination Gideceği ilk sevk ülkesi
Flat-rate charges Götürü usülle vergilendirme
Customs warehousing Gümrük antrepo rejimi
Customs declaration form Gümrük beyan formu
 Customs declaration Gümrük beyanı [CP14]
Discharging  declaration Gümrük beyanın kapatılması
Control by the customs authorities Gümrük denetimi[CP15]
External tariff Gümrük dış tarifesi [CP16]
Customs goods Gümrük eşyası
Customs Ethics Day Gümrük Etik Günü
Supervision by the customs authorities Gümrük gözetimi[CP17]
Customs Modernization Project Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP)
Customs office Gümrük idaresi[CP18]
Customs procedures/transactions Gümrük işlemleri
Customs Code Gümrük kanunu
Customs Valuation Committee Gümrük Kıymet Komitesi
Processing under customs control Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
Customs official Gümrük memuru
Customs rules/legislation Gümrük mevzuatı
Customs investigator Gümrük müfettişi
Customs enforcement Gümrük muhafaza
Transportation under customs seal Gümrük mührü altında taşıma
Customs brokers Gümrük müşaviri[CP19]
Customs procedure Gümrük rejimi[CP20]
Advisory Committees on Customs Matters Gümrük Sorunları Danışma Komitesi
Customs status Gümrük statüsü[CP21]
- Customs debt

- Customs duties
Gümrük vergileri[CP22]
Shedule of customs duties Gümrük vergileri cetveli
To suspend customs duties Gümrük vergilerin askıya alınması
 Exempted from customs duty Gümrük vergisinden muaf
Customs Data Warehouse System Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS)[CP23]
Customs authorities Gümrük yetkilisi
 Outward processing Hariçte işleme rejimi
Financial analyst Hesap uzmanı
Copy for return

Return copy
Iade nüshası
Territorial enclave Iç bölge
Internal frontier İç sınır
Inland waterway transport İç sularda ulaşım
Administrative arrangement İdari düzenleme
 Carrying out official inquiries İdari soruşturmanın yapılması
Export goods İhraç eşyası
Declaration of exportation İhracat beyanı
Export refund İhracat iadesi
 Export certificate İhracat izin belgesi
Exportation İhracat rejimi
Export duties İhracat vergileri[CP24]
Replacement product İkame ürün
Bilateral agreement Iki taraflı antlaşma
Manufacturing defect İmalat hatası
Manufacturer's analysis certifacate İmalatçının analiz belgesi
Study trip, study tour İnceleme gezisi
 Reduced rate of import duty İndirimli ithalat vergisi
Delivery ship, letter of carriage İrsaliye
Workload İş yükü
Compensating product İşlem görmüş ürün [CP25]
Processing operations, processing activities İşleme faaliyetleri [CP26]
- Goods resulting from the processing of agricultural products

-Processed agricultural products
İşlenmiş tarım ürünleri
İmport certificate İthalat izin belgesi
Quantitative import restrictions İthalat miktar kısıtlamaları
Import duties İthalat vergileri[CP27]
Holder of the authorization İzin hak sahibi[CP28]
Smuggling Kaçakçılık
Exchange control regulations Kambiyo kontrol düzenlemeleri
Normally resident Kanuni ikametgâhı
 Discharged document Kapatılmış belge
Cash voucher Kasa senedi
Inspecting goods carried by or on persons Kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolü
Declaration of value Kıymet beyanı
Ad valorem tariff Kıymet esaslı tarife (ad valorem)
Bill of lading Konşimento
Sale of consignment Konsinye satış
Protective measures Koruyucu önlemler
Country of origin Mahreç
 


 [CP1]Konşimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç limanlardaki yetkili mercilerce tasdik edilmiş olan yük beyannamelerdir. Bu belgeler mahallindeki Türkiye Konsolosluklarına ilgilerce tasdik ettirilir. Manifestolarda eşyanın cinsi, kapların adedi, nevi markası, numarası ve gayrisafi ağırlığı ile konşimento veya yük senetlerini numaraları ve milletlerarası anlaşmalar ve gelenekler de göz önünde tutulmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığının tespit edeceği diğer bilgiler gösterilir. (Gümrük ve dış ticaret terimleri sözlüğü-1999)

 [CP2]Gemiye veya yüke, kendi yıpranmalarından, buz, sis  gibi doğa olaylarından, mürettebatın eylemlerinden veya savaş halinde uluslararası deniz ticaret hukukunun içerdiği özel kuralların ihlal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan maddi hasarlar ve olağanüstü giderler.(Gümrük ve dış ticaret terimleri sözlüğü-1999)

 [CP3]Kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi ifade eder. (G.K. 3/17 maddesi)

 [CP4]Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin yürütüldüğü yerel veya geniş alan ağı ile birbirine bağlı entegre bilgisayar sistemini anlamına gelir.(G.Y. 3/I maddesi)

 [CP5]Eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin olarak kullanılan bir yazılımdır.(Gümrük Web sayfası/modernizasyon projesi/BİLGE yazılımı)

 [CP6]Kabul görmüş mesaj standartlarına göre yapılandırılmış verilerin bir bilgisayar sistemi ile diğer bir bilgisayar sistemi arasında elektronik olarak aktarımını ifade eder. (G.Y. 3/İ maddesi)

 [CP7]Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder. (G.K. 3/22 maddesi)

 [CP8]Her türlü madde, ürün ve değeri ifade eder. (G.K. 3/23 maddesi)

 [CP9]Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirime denir. (G.K. 3/18 maddesi )

 [CP10]a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,
b) Bir serbest bölgeye girmesini,
c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını,
d) İmhasını,
e) Gümrüğe terk edilmesini;
ifade eder. (G.K. 3/14 maddesi )

 [CP11]Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimini ifade eder. (G.K. 3/19 maddesi)

 [GG12]Eşyanın gümrük muayene memurları veya muayeneye yetkili diğer görevliler tarafından fiziksel özelliklerine göre yapılan muayenesidir (Gümrük ve Dış ticaret terimleri sözlüğü-1999).

 [CP13]Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergileri, dahilde işleme rejimi kapsamında geri verilir. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına geri ödeme sistemi denir. (4458 G.K. madde 108-2)

 [CP14]Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasına denir. (G.K. 3/16 maddesi)

 [CP15]gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere eşyanın muayenesini, belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanmasını, işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması gibi özel işlemlerin yerine getirilmesini ifade eder. (G.K. 3/13 maddesi )

 [CP16]Gümrük birliklerinde, birliğe üye olmayan ülkelerden gelen eşyaya uygulanan ortak tarifedir. (gümrük terimleri sözlüğü-TDK)

 [CP17]gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri ifade eder. (G.K. 3/12 maddesi )

 [CP18]Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını ifade eder. ( G.K. 3/2 maddesi)

 [CP19]Eşyanın giriş, çıkış, aktarma, transit ve diğer Gümrük işlemlerini sahipleri adına, Gümrük Kanununun  uygulanmasında vekilleri sayılarak kovalayan ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tescil edilerek kendilerine fotoğraaflı bir kimlik belgesi verilen serbest meslek sahipleridir. Detaylı bilgi için Gümrük Kanununun 225-230 maddelerine bakınız.

 [CP20]a) Serbest dolaşıma giriş rejimini,

b) Transit rejimini,

c) Gümrük antrepo rejimini,

d) Dahilde işleme rejimini,

e) Gümrük kontrolü altında işleme rejimini,

f) Geçici ithalat rejimini,

g) Hariçte işleme rejimini,

h) İhracat rejimini ifade eder. (G.K. 3/15 maddesi)

 

 [CP21]Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu ifade eder. (G.K. 3/7 maddesi)

 [CP22]Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade eder. (G.K. 3/8 maddesi )

 [CP23]GİMOP Projesi çerçevesinde, Türkiye genelinde tüm gümrük idarelerinde operasyonel olarak girilen ithalat, ihracat, transit ve kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgilerin Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde merkezde oluşturulan bir veri tabanında toplanarak, karar vericilere bilginin hızlı ve sağlıklı iletilmesini sağlayan sisteme denir. (Gümrük Web sayfası/Modernizasyon projesi/Veri ambarı)

 [CP24]- Eşyanın ihracatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükleri,

- Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ihracat vergilerini ifade eder. (G.K. 3/10 maddesi)

 [CP25]Işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına gelir (Gümrük Kanununun 108/4 maddesi)

 [CP26]“İşleme faaliyetleri” deyimi ;

a) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,

b) Eşyanın işlenmesi,

c) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi,

d) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması,

anlamına gelir. (4458 sayılı G.K. 108/3 maddesi)

 [CP27]- Eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergileri,

- Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini ifade eder. (G.K. 3/9 maddesi )

 [CP28]Kendisine bir izin verilen kişiyi ifade eder. (G.K. 3/21 maddesi)

 [CP29]Gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi ifade eder. (G.K. 3/20 maddesi)

 [CP30]Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi denir. (4458 sayılı  G.K. 108/1 maddesi)

 [GG31]İthal eşyasının Gümrük kıymetinin fiilen ödenen kıymet esas alınarak belirlenmesidir. Yani Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satış sırasında ortaya çıkan ve ithal eşyası ile ilgili olan tüm unsurların kıymetlerini de kapsayan gerçekte ödenen veya ödenecek fiyattır (Gümrük ve Dış ticaret terimleri sözlüğü-1999).

 [CP32]Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın,18 ve 19 uncu madde hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşyayı ifade eder. (G.K. 4/6 maddesi)

 [CP33]Gümrük sınırı dışında sayılan ve belli ölçülerde gümrükçe denetlenen limana denir. (Gümrük terimleri sözlüğü-TDK)

 [CP34] Hariçte işlemi kapsamında yurt dışına gönderilen eşya karşığılında geri getirilen eşyanın aynı tarife numarası, aynı ticari kalite ve aynıi teknik karakterde olması halinde gümrük vergileri alınmamasıdır. (Gümrük ve Dış ticaret terimleri sözlüğü-1999)

 [CP35]Malların girişinde alınan Gümrük vergisinden başka vergiler gibi, Gümrük tarifesinin etkisini taşıyan engellerdir. (Gümrük terimleri sözlüğü-TDK)

 [CP36]Giriş kısıntı ve yasakları, tekeller, giriş işlemleri, giriş izni vb. gibi, uluslararası tecimde uygulanan gümrük tarifelerinde ya da tarife etkisini taşıyanlardan başka engellerdir. (gümrük terimleri sözlüğü-TDK)

 [CP37]Gözetim veya korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemleri ifade eder. (G.Y. 3/)

 [CP38]a) Bu bölgede kanuni ikametgâhı olan bütün gerçek kişileri;

b) Bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi veya kişiler ortaklığını ifade eder. (G.K. 3/4 maddesi)

 [GG39]AB üyesi ülkeler dışındaki ülkeler ile Türkiye gümrük bölgesi üzerindeki serbest bölgeler Gümrük ve Dış ticaret terimleri sözlüğü-1999).

 

 [CP40]Elektronik veri değişimi standart mesajlarının gümrük idareleri ile değişimini ve/veya gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar sistemine girilmesini ifade eder. (G.Y. 3/j maddesi)

 [CP41]Belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucunda elde edlien işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı anlamına gelir (4458 sayılı G.K. 108/8 maddesi )

 [CP42]Gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri ifade eder. (G.K. 3/11 maddesi )

Araç Takibi Nedir?
Nakliye Firamaları için Araç Takip
GPRS ve Araç Takip
SMS ve Araç Takip
GPS ve Araç Takip
GPRS ve Araç Takip
Kurumsal Firmalar için Araç Takibi
Bireysel Kullanıcılar için Araç Takibi
turkcell.aractakibi.com
Uydu Araç Takip
Uydu ve GPRS ile Araç Takibi
Mobiliz Uydu ile Araç Takibi
MobiTrack Araç Takip sistemi arvento
Öğrenci Taşımacılığı Programı
Personel Taşımacılığı Programı
Uluslararası Nakliye Lojistik Programı
Uluslararası Nakliye Lojistik Programı
Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü
Uluslararası Gümrük Terimleri Sözlüğü
Uluslararası Nakliye Programı Satan firmalar, Uluslararası Nakliye Programı Fiyatları, Lojistik Fiyatları, Almanyaya lojistik, Poland, Holland, Bursa, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, İzmirde, Bursada, Ankarada, Malatyada, Trabzonda, Edirnede, antalyada, alanyada, mersinde, hatayda, hatay, sakaryada, zonguldakta, afyonda, PRogramı, Programları, Programı satan firmalar, Firma listesi, firmalar listesi, Firmalarının listesi, Horoz lojistik, kılıç group, kılıç grup, Transasya, Sağlık transport, SUSA, Sağlık Antrepo, Sağlık Taşımacılık, Sağlık Lojistik, Sağlık italya, italya fiyatları, almanya fiyatları, polonya fiyatları, macaristan fiyatları, Araç takip fiyatları, araç takip fiyatı, uydu takip fiyatı, tır takip fiyatı, en iyi araç takip fiyatı, dünyanın en iyi otomobilleri, dünyanın en güzel otomobilleri, dünyanın en hızlı otomaobilleri, dünyanın en hızlı araçları, en hızlı araç, en güzel araç, dünyandaki en iyi arabalar, en iyi araba, mobese, mobese nedir, mobese sistemi, mobese lgili bilgi, mobese kameraları, mobiliz araç takip, mobiliz iletişim, mobese ile takip, MOBESE uygulayan yerler, mobese satan firmalar, mobese nasıl çalışır, GPS nedir?, GPRS nedir, GPS nasıl çalışır, GPRS nasıl çalışır? GPS çalışma prensibi nedir GSM nedir SMS nedir THURAYA nedir? Thuraya uydusu kimin. GPS uydusu kimin GPS uydusu kaç tane? orjin, solit, sabancı telekom, gokbora, Gökbora, infotech, infotek araç takip, ayrıntılı uydu haritası, istanbul ayrıntılı harita, bedava harita, bedava ayrıntılı harita, dijital harita, free digital harita, free digital map, ücretsiz istanbul haritası, ücretsiz dijital harita, Google map api, Google haritası, ücretsiz uydu haritası, uydu fotoğrafı, vektörel haritalar, ücretsiz vektörel haritalar. essed, satko, tekser elektronik, tekser araç takip, devnak, transemex, emex, emex macaristan, sağlık antrepo, sağlık transport, softtrans, soft trans programı, soft trans programını kullanan firmalar, soft trans kullana şirketler, soft trans fiyatı, soft trans benzeri program, softtrans gibi çalışan program, gümrük programı, antrepo programı
Gümrük Terimler Sözlük
Cash against goods, Cash on delivery Mal mukabili ödeme
Origin rules  Menşe kuralları
Certificate of origin Menşe şahadetnamesi
Country of origin Menşe ülke
Usual handling Mutat elleçleme
Means of transport Nakil aracı
İnspecting means of transport Nakil araçlarının kontrolü
End-use  Nihai kullanım
Normal procedure Normal usul
Advance-fixing certificate Ön izin belgesi
Common agricultural policy Ortak tarım politikası
Summary declaration Özet beyan
Postal customs formalities Posta işlemleri
Proforma invoice Proforma fatura (ön fatura)
Holder of the procedures Rejim hak sahibi[CP29]
Distortion of competition Rekabetin bozulması
Bribery Rüşvet
Health record Sağlık karnesi
Suspension system Şartlı muafiyet sistemi [CP30]
Supplier Satıcı
Transaction value method Satış bedeli yöntemi[GG31]
Free warehouse Serbest antrepo
 Free zone Serbest bölge
Declaration of release for free circulation Serbest dolaşıma giriş beyannamesi
Release for free circulation Serbest dolaşıma giriş rejimi
Goods released for free circulation Serbest dolaşımda bulunan eşya[CP32]
Free port Serbest liman [CP33]
Free trade area Serbest ticaret bölgesi
Consignment Sevkiyat
Zero rate of import duty  Sıfır oranlı ithalat vergisi
Zero rate of duty Sıfır vergi oranı
Customs border post Sınır gümrük idaresi
Post-clearance examination /post-release control Sonradan kontrol
Certificate of specification Spesifikasyon belgesi
Standard exchange system Standart değişim sistemi [CP34]
Stock record, stores accounts Stok kayıtları
Commitment letter Taahhütname
Duty due Tahakkuk eden vergi
Counterfeit goods Taklidi mal
Deferred payment Taksitlendirilmiş (ertelenmiş) ödeme
Total relief Tam muafiyet
Rate of adjustment Tanzim oranı
Para-tariff barriers Tarife benzeri engeller [CP35]
Non-tariff barriers Tarife dışı engeller [CP36]
Non-tariff common commercial policy measures Tarife dışı ticaret politikası önlemleri
 Explanatory notes of tariff Tarife izahnamesi
Tariff quotas Tarife kotaları
Tariff classification Tarife pozisyonu
Tariff ceilings Tarife tavanları
General rules for the interpretation of the tariff Tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar
Certified invoice Tasdikli fatura
Goods to be disposed Tasfiye edilecek eşya
Bill of lading Taşıma senedi
Date of notification Tebliğ tarihi
Single Administrative Document (SAD) Tek İdari Belge
Copyright Telif hakkı
Security certificate Teminat sertifikası
Right of representation Temsil hakkı
Preferential tariff treatment, Preferential tariff measure Tercihli tarife düzenlemesi, önlemleri
Enterprise/undertaking Teşebbüs
Delivery order Teslim emri
Commercial policy measures Ticaret politikası önlemleri [CP37]
Non-commercial goods Ticari mahiyete olmayan eşya
Commercial goods Ticari mahiyetteki eşya
Total quality management Toplam kalite yönetimi
Community goods Topluluk eşyası
Transit procedure Transit rejimi
 Transit security Transit teminatı
Consumption product Tüketim malı
Person established in the customs territory of the Turkey Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesinde yerleşik kişi[CP38]
Custons territory of the Turkey Türkiye Gümrük Bölgesi
Legal person Tüzel kişi
Third country Üçüncü ülke[GG39]
Product Ürün
Irregularity Usülsüzlük
Drawback of duties
Repayment of duties
Vergi iadesi
Data processing technique Veri işleme tekniği [CP40]
Rate of yield Verimlilik oranı [CP41]
Authorized consignee Yetkili alıcı
 Authorized consignor Yetkili sevkiyatçı
Corruption Yolsuzluk
Declarant Yükümlü [CP42]


GPRS GPS Araç Takibi © 2004 - 2005 www.aractakibi.com All Rights Reserved.
© Milenyum Bilgisayar
=Telefon: +90 212 222 66 24=Fax: +90 212 320 90 89=e-mail: bilgi@aractakibi.com

Address: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:13, No:2565 Okmeydanı / İstanbul / Türkiye
www.perpaonline.biz
eXTReMe Tracker