GPRS | SMS | Thuraya | Data | GPS
Milenyum Nakliye Programı
İnternet üzerinden en iyi nakliye programı!
Dünyanın en iyi, en hızlı internet üzerinden nakliye programı, CMR basar, Fatura Basar, yük ve pozisyon takibi yapar, Pazarlama modülü, Kambiyo Modülü, Dorse takibi, tır takibi, tır karnesi takibi mevcuttur.

Diğer Sistemlerden Farkları: İnternetten kullanabilirsiniz, farklı ülkelerdeki ya da farklı şehirlerdeki şubeleriniz verilen şifrelerle verilerini girebilirler. Firmada yanlışlıkların önüne geçer, çalışanlara hız kazandırır. Farklı CMR kağıtları için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Birden çok firmanız varsa posizyonları istediğine açabilirsiniz. Yani her iki firmanızı birden yönetebilirsiniz. Ve daha bir çok özellik. bilgi almak için hemen email atın: buraya tıklayın


TIR KARNESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLAR

1. Verilişi: TIR Karnesi hareket ülkesinde veya TIR Karnesi sahibinin yerleştiği veya ikamet ettiği ülkede verilir.

2. Dili: TIR Karnesi, maddelerinin aynı zamanda İngilizce olduğu birinci sayfanın ön yüzü hariç, Fransızca basılmıştır; bu sayfa kapağın ikinci sayfasının ön yüzünde Fransızca olarak verilen "TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar"ın tercümesidir. Basılı metnin diğer dillere çevirisini havi ek sayfalar da araya konulabilir.
Üzerinde yer alan maddeler İngilizce veya Fransızca da olabileceğinden kapağın birinci sayfası hariç bir bölgesel kefalet zinciri çerçevesindeki TIR taşımasında kullanılacak Karneler Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinde basılabilir. TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasında Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden birinde basılan "TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar" kapağın üçüncü sayfasında İngilizce veya Fransızca olarak da basılır.

3. Geçerliliği: TIR Karnesi, karneyi veren kuruluş tarafından saptanan süre içerisinde, hareket gümrüğünde gümrük kontrolünden geçmesi şartı ile TIR taşımasının varış gümrüğünde tamamlanmasına kadar geçerlidir (Kapağın birinci sayfasının birinci maddesi).

4. Karne sayısı: Bir taşıt dizisi (bağlı araçlar) veya bir veya bir dizi karayolu taşıtına bağlı birden fazla konteyner için sadece bir tane karne istenir (Aşağıdaki 10(d) kuralına bakınız).

5. Hareket veya varış gümrük idareleri sayısı: TIR Karneleri himayesinde yapılan nakliyat birden fazla hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir. Fakat, gümrük hareket ve varış idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. Bütün gümrük hareket idarelerinin TIR karnesini kabul etmeleri halinde sözkonusu karne gümrük varış idarelerine sunulabilir (Aşağıdaki 10(e) kuralına da bakınız).

6. Sayfaların sayısı: Bir hareket gümrüğü bir de varış gümrüğü idarelerinin olduğu hallerde TIR Karnesi, hareket ülkesi için en az 2, varış ülkesi için 2 ve geçilen her ülke için 2 sayfa ihtiva etmelidir. Fazladan her hareket (veya varış) gümrük idaresi için 2 fazla sayfa istenecektir.

7. Gümrük idarelerine karnenin ibrazı: TIR Karnesi, karayolu taşıtı, taşıt dizisi veya konteyner(ler) ile birlikte her hareket, yol boyu ve varış gümrüğüne ibraz edilir. En son hareket gümrük idaresinde gümrük memuru taşıma süresince kullanılan manifestonun bütün yaprakları altındaki 17'inci bölümü imzalar, tarihli mühür basar.

B.TIR Karnesinin doldurulması
8. Silme, düzeltme: TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği yapan kişi tarafından paraf edildikten sonra gümrük yetkililerine tasdik ettirilir.

9. Kayıtla ilgili bilgi: Ulusal mevzuat, römork veya yarı römorkun tescilini öngörmediği takdirde plaka numarası yerine tanıtma veya imalatçı numarası gösterilir.

10. Manifesto:
(a) Manifesto, gümrük yetkilileri bir başka dilin kullanılmasına izin vermedikçe hareket gümrüğü ülkesinin dili ile doldurulur. Geçilen ülkelerin gümrük yetkilileri manifestonun kendi dillerine tercüme edilmesini isteme hakkına sahiptirler. Bu talepten doğabilecek gecikmelerden sakınmak amacıyla taşıyıcıların, taşıtın sürücüsünü, talep edilebilecek tercümelerle teçhiz etmeleri tavsiye olunur.
(b) Manifesto üzerindeki bilgiler daktilo edilmeli veya bütün sayfalarda kolayca okunabilecek şekilde arasına karbon kağıdı konularak yazılmalıdır. Okunamayan sayfalar gümrük yetkililerince kabul edilmez.
(c) Manifestoda istenilen bilgileri kapsayan, manifestonun benzeri veya ticari belgeler şeklinde ayrı sayfalar ilave edilebilir. Bu gibi durumlarda yapraklar aşağıdaki bilgileri içermelidir.
(c.i) Eklenen sayfaların sayısı
(c.ii) Ekli sayfalarda listesi verilen kap veya eşyanın sayısı veya tipi ve brüt ağırlıkları
(d) TIR Karnesi bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyneri kapsıyorsa, her taşıtın veya konteynerin muhtevası manifesto üzerinde ayrı ayrı belirtilir. Bu bilgi taşıtın plaka numarası veya konteynerin tanıtma numarası ile tamamlanır
(e) Aynı şekilde, birden fazla hareket ve varış gümrük idaresi varsa gümrük kontrolüne alınan veya alınması düşünülen eşya ile ilgili kayıtlar manifestoda kesin bir şekilde gösterilir.

11. Kapların listeleri, fotoğraflar, planlar vs.: Ağır ve havaleli eşyanın tanıtılması için gümrük yetkilileri tarafından bu tür belgeler istenildiğinde bunlar gümrük yetkilileri tarafından tasdik edilir ve TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasına ilave edilir. Ayrıca bütün yaprakların 8'inci bölümünde bunlar belirtilir.

12. İmza: Bütün yapraklar, TIR Karnesi sahibi veya temsilcisi tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanır

C. Olaylar ve kazalar
13. Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulması ve eşyanın tahrip veya yok olması halinde, en yakındaki gümrük yetkilileri ile, eğer yakında yoksa bulunduğu ülkenin diğer yetkilileri ile temasa geçilir. Yetkili makamlar en kısa zamanda TIR Karnesi içinde yer alan onaylı raporu düzenler.

14. Yükün bir başka taşıta veya konteynere aktarılmasını gerektiren bir kaza halinde, bu aktarılma işlemi 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerden birinin hazır bulunması ile yapılır. Bu yetkili onaylı bir rapor düzenler. Karne "Ağır ve havaleli eşya" sözlerini taşımadıkça yerine geçen taşıt gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış taşıt olmalıdır. Taşıt mühürlenir ve mühürle ilgili ayrıntılar onaylı rapor üzerinde belirtilir. Eğer onaylanmış taşıt veya konteyner bulunmazsa yeterli güvenliğin sağlanması şartı ile eşya onaylanmamış bir taşıt veya konteynere nakledilebilir. Sonuncu halde bundan sonraki ülkenin gümrük yetkilileri yolculuğun TIR Karnesi himayesinde bu taşıt veya konteynerle devam edip etmeyeceği konusunda karar verir.

15. Taşıyıcı, yükün bir kısmının veya hepsinin boşaltılmasını gerektiren ani bir tehlike karşısında yukarıdaki 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkililerin harekete geçmesini beklemeden veya yardımlarını talep etmeden kendi inisiyatifi ile harekete geçebilir. Bu durumda taşıyıcı, acil durumun gerektirdiği önleyici tedbirleri aldıktan sonra durumun kanıtlanması bakımından taşıtın, konteynerin veya yükün yararına bu harekete zorlandığını gösterecek delilleri sağlar ve yükün kontrolü ve taşıt ve konteynerin mühürlenmesi ve onaylı rapor için 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkilileri bilgilendirir.

16. Onaylı rapor varış gümrüğüne ulaşıncaya kadar TIR Karnesine ekli kalır.

17. TIR Karnesine ekli modele ilaveten kuruluşların, taşıyıcıları transit ülkelerinin dil ve dillerinde onaylı raporlarla teçhiz etmeleri tavsiye olunur.

Tır Karnesi Ücretleri
 • 4 Yapraklı TIR Karnesi Ücreti: 63.00-YTL
 • 6 Yapraklı TIR Karnesi Ücreti: 91.00-YTL
 • 14 Yapraklı TIR Karnesi Ücreti : 95.00-YTL
 • 20 Yapraklı TIR Karnesi Ücreti : 98.00-YTL


 • Araç Takibi Nedir?
  Nakliye Firamaları için Araç Takip
  GPRS ve Araç Takip
  SMS ve Araç Takip
  GPS ve Araç Takip
  GPRS ve Araç Takip
  Kurumsal Firmalar için Araç Takibi
  Bireysel Kullanıcılar için Araç Takibi
  turkcell.aractakibi.com
  Uydu Araç Takip
  Uydu ve GPRS ile Araç Takibi
  Uydu ile Araç Takibi
  Uydudan Araöç Takibi
  Vehicle Track
  Vehicle Tracking
  Ekip Mobil ve Araç Takip
  Ekip Mobil ve Araç Takip
  Avea Araç Takip
  Telsim Araç Takip
  Tren ve Araç Takip
  Tren Takibi
  Thuraya ile Araç Takibi
  Teknoloji ve Araç Takip
  Sıcaklık Sensörü ve Araç Takip
  Sensörler ve Araç Takip
  Personel Araç Takip
  Nakliye Araç Takip
  Nerelerde Araç takip edilir?
  Personel Taşımacılığı Araç Takibi
  Sensörlerle Araç Takip
  Kamyon Araç Takip
  Haritalı Araç Takip
  Internet Araç Takip
  Cristiano Ronaldo
  Cristiano Rolando
  Filo Araç Takip
  Ekipmobil Takip
  Araç Takip Sistemleri
  Uydu Takip Sistemleri
  Uydu Takip Sistemi
  Otomubul Araç Takip Sistemleri
  Otomu bul Araç Takip Sistemi
  Ayrıntılı Harita
  Google Map Ayrıntılı Haritalar
  Araç kimlik sorgulama
  Araç sorgulama
  Uydudan Araç Takip Sistemleri
  Gizli Araç Takip Sistemleri
  Gizli Araç Takip Firmaları
  Haritada Gizli Araç Takip Firmaları
  Google Earth Araç Takip Firmaları
  GoogleEarth Araç Takip Firmaları
  Infotech Araç Takip Sistemi
  Infotech Vehicle Tracking System
  Platform 360 Rameye Araç Takip
  Arvento, MobilTrack Araç Takip sistemi
  MobiTrack Araç Takip sistemi arvento
  Öğrenci Taşımacılığı Programı
  Personel Taşımacılığı Programı
  Uluslararası Nakliye Lojistik Programı
  Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü
  Uluslararası Gümrük Terimleri Sözlüğü
  Oracle Destek
  Araç Takibi Hakkında Detaylı Bilgiler
  Gürsel Turizm - Gürseltur Milenyum Programı
  Hotel Şikayet Sitesi - Tatil Otel Sitesi
  SVTS Araç Takip Sistemi Giriş

  Kullanıcı:
  Şifre:
  Firma:

  Teklif İstemek İçin Tıklayın!

  Bayilik başvurusu yaparken:
  Firma Biglilerinizi, Kuruluş tarihinizi, Faaliyet alanlarınızı, Faaliyet gösterdiğiniz şehirleri, Yetkili kişinin adını/Görevini, Adres, telefon, fax, web sayfası vb. bilgileri, çalışan kişi sayısını, ve en önemlisi müşteri portfoyünüzle ilgili bilgileri mutlaka yazınız.
  Bayilik Başvurusu İçin Tıklayınız
   
  Sistemin ekran görüntülerini merak ediyorsanız
  Foto Galerimizi ziyaret ediniz.
    FİYATLARIMIZ
    GPRS'li 2 ürünümüz var.
 • BASIC olan ürünümüz cihaz başı 285$ +KDV
 • PRO olan ürünümüz Cihaz başı 420$ + KDV
 • Ayrıca cihaz başı aylık 15$+KDV hizmet bedeli


 • 285$ ve 420$ olan ürünlerin her ikisiyle de harita üzerinde araç takibi yapılabilmektedir. Her iki üründe de hız ve gidilen km görülebilmektedir. Her türlü raporlama mevcuttur. Ancak 420$ olan ürünümüze sensörler takılabilmektedir. 420$ olan araç takip cihazında analog ve dijital inputlar bulunmaktadır. Analog ve dijital inputlara çeşitli sensörler takılabilmektedir. Kamera, kimlik tanımlayıcı, ısı ölçer, benzin ölçer, dorse kapısı açık kapalı gibi.. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını 285$ olan araç takip sistemi karşılamaktadır.
  ÖNEMLİ NOTLAR
 • Sistemimiz ile motorsiklet takibi yapılmamaktadır.
 • Sistemimiz ile insan, öğrenci, cep telefonu, personel takibi yapılmamaktadır.
 • Araç Takip Sistemimiz Araç takibine yönelik bir üründür.
 • Cihazlarınızı kendi araçlarınız arasında transfer edebilirsiniz.
 • Cihaz montajlarını kendini yapabilirsiniz.
 • Hemen her yerin ayrıntılı haritası vardır.
 • Herbir cihaza sim kart konulacaktır. Firmalar bu kartları kendileri temin edecektir.
 • Simkart olarak Turkcell, Avea yada Telsim kullanabilirsiniz.
 • Cihazlardaki simkartlara telefon operatörünüzden ayrıca fatura gelecektir
 • Cihazlardaki simkartlarınıza yaklaşık 3 YTL fatura gelir.
 • Eğer sistemi çok kullanırsanız sim kart faturanız 10 YTL gelebilir
 • 100 aracı geçen satışlarda iskonto imkanlarını sorunuz
 • Araç takibi alanlara aldıkları araç sayısı oranında Uluslararası Nakliye ve Personel Taşımacılığı programında indirim imkanı vardır.
 • Merak edenler için, sistemimiz KURTLAR VADİSİ dizisinde kullanılmıştır.
 • GPRS ile Akıllı Araç Takip Sistemi
  GSM kapsama alanında GPRS destekli tüm GSM operatörleri kullanarak takip.
  GPRS bazlı araç takibiyle maliyetler çok önemli ölçüde düşmekte, canlı saniyede 1 veri göndermeye imkan tanımaktadır. Araçlarınızı 24 saat boyunca çok ucuza takip edebilirsiniz. Sistemimiz tüm GSM operatörlerini desteklemektedir.
  Thuraya ile Akıllı Araç Takip Sistemi
  Thuraya kapsama alanında tam donanımlı filo yönetimi ve internet üzerinden takip.
  Teknobil'in Thuraya bazlı Filo Yönetim Teknolojisi, basit bir araç takip sisteminden çok fazlasını sunmaktadır. Sistem; filo, araç ve ya varlık takibinin tam ve akıllı yönetimini bir çok ek özellik ile sağlamaktadır. Teknobil Next Vehicle Docking Adaptor araçlarda sistemin akıllı özelliklerinin kullanılmasına imkan verir. Araçlarınızı internet üzerinden istediğiniz yerden takip edersiniz.

  Internet üzerinde çalışan araç takip sistemi sizlere onlarca güncel ve ayrıntılı harita imkanı sunuyor. Internet Araç Takip Sistemi'nde kullanabileceğiniz ayrıntılı harita sayısı: 42
  Tüm harita listesini görmek için tıklayınız.

  • Lojistik, kargo, taşıma araçları
  • Kişisel araçlar
  • Kamyon, tır
  • Çöp arabaları, itfaye araçları
  • Ambulans, hızır acil araçları
  • Banka araçları
  • Taksiler, otobüsler, dolmuşlar
  • Gemiler, balıkçı tekneleri
  • Tüm araçlar için çözümlerimiz mevcuttur.
  • Beklemeden, anında aracınızı takip etmeye başlayabilirsiniz.


  GPRS GPS Araç Takibi © 2004 - 2005 www.aractakibi.com All Rights Reserved.
  © Milenyum Bilgisayar
  =Telefon: +90 212 222 66 24=Fax: +90 212 320 90 89=e-mail: bilgi@aractakibi.com

  Address: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat:13, No:2565 Okmeydanı / İstanbul / Türkiye
  www.perpaonline.biz


  eXTReMe Tracker